logo volh

"De geschiedenis van het Voogdijgesticht St. Joseph 1911 - 1982"

De Kinderwetten, die in 1905 zijn ingevoerd, kennen een lange aanlooptijd. Al rond 1890 hameren particuliere instellingen zoals kerken, armenorganisaties en de Nederlandsche Bond voor Kinderbescherming op de noodzaak voor kinderbeschermingswetten. Er komen door verpaupering in de steden steeds meer zwerf- en bedelkinderen die een doorn in het oog zijn van de hogere klasse, zij willen geen last hebben van criminele en baldadige kinderen. De wens tot overheidsingrijpen kent een brede politieke steun. De Kroon De kinderwetten van 1905 maken het voor het eerst mogelijk dat de staat ingrijpt wanneer ouders hun opvoedende rol niet goed vervullen. De vaderlijke macht is daarmee niet langer onaantastbaar. De rechter kan ouders voortaan uit de ouderlijke macht ontzetten of ontheffen als ze hun kinderen verwaarlozen. 14 Mei 1911 kwam Pater Kusters in Heer aan. Hij nam zijn intrek op een grote boerderij met een klinkende naam: "De Kroon". Het was een flink "herenhuis" annex stallen en schuur, gelegen aan de Molenweg. In goeie dagen moet het er wel een paradijsje geweest zijn. Helemaal in het groen ondergedoken. Maar alles verandert met de tijd en de Kroon ontkwam al evenmin aan het slopingswerk van den grand seigneur, die "de tijd" heet. Oorspronkelijk eigendom van den. Brusselsen burggraaf du Parc, werd het later aangekocht door Belgische Paters Jesuieten. Jarenlang bleef het leeg en onbewoond, omdat de Paters het enkel hadden genomen om in geval van nood tenminste een zeker toevluchtsoord te hebben. Vruchtgebruik van goederen en landerijen berustte bij de Zusters van Opveld. Gaarne hadden de Paters Jezuieten toegestaan, dat het voorlopig bewoond werd door onze Paters. En wel pro Deo! Onze Paters . . . want Pater Kusters was er niet de enigste bewoner. Sinds Februari was het al bewoond door enkele Broeders en Pater van Halbeek, eerste Provinciaal-Overste van de Nederlandse provincie. steenhousm Juist in het begin van datzelfde jaar werd de Nederlandse provincie opgericht. Zodoende diende de Kroon tot voorlopig verblijf voor én Pater van Halbeek én voor Pater Kusters. De laatste had reeds bij vorige bezoeken aan Heer bij tussenpozen op de Kroon gelogeerd. Tijdens een van die bezoeken waren de eerste jongens, zes in getal, aan zijn zorgen toevertrouwd. De eerste schaapjes, maar niet de makste, waren over de brug. Langzamerhand zou hun aantal vermeerderen. Hun bezigheid wees zich vanzelf aan: huis in orde maken en in orde houden en tevens werden hun krachten gerequireerd voor de bouw. De Kroon had jaren leeg gestaan en de gevolgen ervan waren zichtbaar en tastbaar. De vocht liep langs de muren. In één kamer kon maar gestookt worden. Goed om reumatiek te krijgen. Maar dát was toch niet de reden, die Pater Kusters deed uitzien naar een ander verblijf. Neen! zondervoorbouwsm Hij had bij zijn vorige bezoeken wel gezien, dat - de slechte toestand van het huis in aanmerking genomen - niet alle Paters, Broeders en jongens op de Kroon konden verblijven.
Zelfs, al zou het tot de nok worden volgepropt en benut. Als het er wat bij getimmerd en opgeknapt was . . dan wel. Bij tijds had hij daarom een ander huis er bij gehuurd. De secretaris van Heer had het zijne daarvoor aangeboden. Direct na zijn aankomst deed Pater Kusters dan ook verschillende onderdelen van de Kroon naar het huis van den secretaris overbrengen. Tevens vonden er enkele Paters hun onderdak. Alleen de maaltijden bleef men gezamenlijk op de Kroon gebruiken.

[Bron tekst uit het boek "Zilver over het voogdijgesticht St. Joseph te Heer 30 Mei 1936]
Het Grote Huis anno 1914 - Afb. uit "De Geschiedenis van Heer"